Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Little rock star, s.r.o.

 

se sídlem: Francouzská 852/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2

identifikační číslo: 28994850

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158622

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.littlerockstar.cz 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ

  • Všeobecná ustanovení
  • Předmět smlouvy
  • Objednání zboží, uzavření smlouvy
  • Dodací lhůty
  • Způsob doručení a platby pro ČR a pro zahraničí
  • Záruka vrácení peněz
  • Odstoupení od kupní smlouvy
  • Závěrečná ustanovení

 

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Little Rock Star, s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Little Rock Star, s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: - bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží - vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

 

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Potvrzující email je generován automaticky bezprostředně po objednání. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. Objednávky jsou v pracovní dny přijímány ke zpracování do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o průběhu zpracování a odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat. Odstoupit od objednávky zboží je možno do 2 hodin po odeslání objednávky zasláním emailu na adresu  info@littlerockstar.cz 

 

Dodací lhůty

Pokud je zboží skladem, je doba expedice do 3 pracovních dnů od připsání peněz na účet. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

 

Záruka vrácení peněz

V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje §53 odst. 7, dle nichž má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Při reklamaci, prosíme, dodržte následující postup: 1. informujte nás o reklamaci e-mailem (objednavky@littlerockstar.cz), či písemně (Francouzská 11, 120 00 Praha 2) 2. zboží zašlete doporučeně (nikoliv na dobírku) na adresu Little Rock Star, Francouzská 11, 120 00 Praha 2 3. uveďte důvod reklamace a vaše kontaktní údaje 4. přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním. Záruční doba poskytována na zboží je standardně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez uvedení důvodů. Pokud se tak rozhodne, je kupující povinen v uvedené lhůtě toto oznámit prodávajícímu emailem či písemně a vrátit zboží na adresu prodávajícího (nikoliv na dobírku). Zboží musí být vráceno v původním obalu, nesmí nést známky používání, musí být nepoškozené a kompletní.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Zpět do obchodu